vom 01.10.2013

Grenzlandcafé | Kawiarnia przygraniczna

Was ist das gesellschaftliche Fundament der grenzüberschreitenden Region Szczecin? Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt: Der Stadt-Umland-Raum Szczecin endet nicht an der Staatsgrenze, sondern reicht bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hinein. Eine neue Region formiert sich und engagierte Menschen haben Teil daran, indem sie grenzüberschreitend denken und handeln. Sich persönlich engagieren für das Zusammenwachsen der Region kann jeder, egal aus welcher beruflichen oder privaten Position heraus.

EINLADUNG AUF DEUTSCH - SIEHE UNTEN

ZGLOSZENIA | ANMELDUNGEN
www.raa-mv.de/grenzlandcafe

ZAPROSZENIE PO POLSKU

Przygraniczna Kawiarnia – wkładem dla regionu Szczecina, który przekracza granice.
w 8.11.2013 od 13:15 do 18:30 w Centrum im. Bonhoeffera ul. Piotra Skargi 32, Szczecin

Jakie są społeczne podstawy przekraczającego granicę regionu Szczecina? Rozwój trwający w ciągu ostatnich lat pokazał, że miasto - okoliczne tereny- obszar Szczecina nie kończą się wraz z granicami kraju lecz sięgają aż do Meklemburga-Pomorza Przedniego i Brandenburga. Tworzy się nowy region dzięki ludziom działającym i myślącym ponad granicami. Każdy może zaangażować się w integrację regionu bez względu na pozycję społeczno-zawodową czy sytuację osobistą. Konferencja Przygraniczna Kawiarnia jest spotkaniem zaangażowanych ludzi w przyjemnej i interesującej atmosferze.

Czego można oczekiwać
Interaktywna konferencja zainspirowana jest metodą kawiarni obywatelskiej (Worldcafé). Goście dzielą się na małe grupy, które dyskutują przy różnych tematycznych stanowiskach. Podczas działań Przygranicznej Kawiarni przewidujemy cztery stanowiska tematyczne, każde pod opieką zespołu ekspertów, który będzie moderował spotkanie i pomagał w tłumaczeniu. Po dwudziestominutowej dyskusji nastąpi zmiana i goście przejdą do kolejnego stanowiska tematycznego, które znajduje się w innym pomieszczeniu, w tym samym budynku. Po odwiedzeniu wszystkich stanowisk uczestniczki i uczestnicy konferencji spotkają się na sesji plenarnej i otrzymają raporty z dyskusji innych grup. Konferencja zakończy się wnioskami z przeprowadzonych dyskusji. Tematami będą:

IDENTYFIKACJA: Ludzie nie rodzą się z określoną tożsamością – dopiero w trakcie życia identyfikują się z różnymi rolami i przynależnością do grup społecznych. Dlatego możliwe jest identyfikowanie się z jakimś miejscem, regionem albo krajem. W jaki sposób tworzyła się tożsamość w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym? Antropolodzy kultury Paweł Ładykowski i Łukasz Kaczmarek prowadzili badania na ten temat i są zainteresowani opiniami uczestników konferencji.

ORGANIZOWANIE SIĘ: z reguły ludzie nie angażują się sami, ale wspólnie z innymi. Dzięki temu można być skuteczniejszym i zawiązywać koalicje wśród osób myślących podobnie, co sprawia jeszcze dodatkową przyjemność. Jak więc najlepiej przyczynić się do przekraczania granic w regionie Szczecina? Falko Reichardt i Niels Gatzke zajmują tym tematem i próbują w swojej praktyce zawodowej wspierać aktywności społeczne wśród Niemców i Polaków.

POROZUMIEWANIE SIĘ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: „Czyń dobro i mów o tym”, to rada fachowców od public relation. W przygranicznym regionie Szczecina nie jest to łatwe, gdyż istnieje bariera językowa, nie ma prasy ponad granicami a są inne postawy wobec zachowań w przestrzeni publicznej, a właśnie porozumiewanie się na tej płaszczyźnie jest fundamentalne dla samoświadomości w przygranicznym regionie – kto nie mówi nic o sobie ten nie istnieje. Dziennikarz Martin Hanf i dziennikarka Monika Stefanek oprócz swojej pracy zawodowej zajmują się również od wielu lat integracją regionu.

WYPRÓBOWAĆ I EKSPERYMENTOWAĆ: Jakie możliwości stwarza przygraniczny region Szczecina ludziom, którzy chcieliby wypróbować coś nowego? Dzięki otwarciu granic coraz więcej osób odkrywa zalety „drugiej strony” podejmuje działania, nawiązuje kontakty. Kamil i Katarzyna Lis są przykładem ludzi mieszkających na terenie przygranicznym, którzy w życiu codziennym nie ograniczają się do jednej strony. Właśnie oni będą rozmawiać z gośćmi o tym jakie indywidualne metody zastosować i jakie
nowe szanse wynikają z zaangażowania się w przekraczanie granic.

Przebieg konferencji
od 13:15 przybycie uczestników i bufet obiadowy
14:00 powitanie przez organizatorki i organizatorów
14:10 referat inicjujący zespołu ekspertów
14:50 przedstawienie metody kawiarni obywatelskiej
15:00 rozpoczęcie działania kawiarni obywatelskiej
17:00 przerwa kawowa
17:30 raporty i dyskusja plenarna
18:00 zakończenie konferencji

Organizatorzy konferencji
Centrum im. Bonhoeffera jest miejscem spotkań między ludźmi z Polski i Niemiec. Konferencja Przygraniczna Kawiarnia jest zorganizowana przy współpracy Biura Krajowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego , Fundacji Friedricha Eberta, Regionalnego Centrum demokratycznej Kultury Pomorza Przedniego – Greifswaldu RAA Pomorza Przedniego a także naukowców Uniwersytetu w Tybindze, którzy zaangażowani są w projekt badawczy TransBorder Szczecin – Tworzenie Regionu przekraczającego granice na polsko niemieckim terenie przygranicznym. Konferencja znajduje również wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej a także Biura Krajowego Meklemburgii Pomorza Przedniego Fundacji Friedricha Eberta.

Zgłoszenia prosimy przysyłać najpóźniej do 30 października:
www.raa-mv.de/grenzlandcafe

W przypadku pytań i wątpliwości chętnie pomoże Państwu Nikolaus Roos:
nikolaus.roos@uni-tuebingen.de


EINLADUNG AUF DEUTSCH

Das Grenzlandcafé – Engagement für die grenzüberschreitende Region Szczecin
Am 8.11.2013 von 13:15 bis 18:30 Uhr im Bonhoeffer-Zentrum, ul. Piotra Skargi 32, Szczecin

Worum es geht
Was ist das gesellschaftliche Fundament der grenzüberschreitenden Region Szczecin? Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt: Der Stadt-Umland-Raum Szczecin endet nicht an der Staatsgrenze, sondern reicht bis nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hinein. Eine neue Region formiert sich und engagierte Menschen haben Teil daran, indem sie grenzüberschreitend denken und handeln. Sich persönlich engagieren für das Zusammenwachsen der Region kann jeder, egal aus welcher beruflichen oder privaten Position heraus. Die Konferenz Grenzlandcafé ist eine Zusammenkunft von engagierten Menschen in einer angenehmen und anregenden Atmosphäre.

Was zu erwarten ist
Die interaktive Konferenz ist inspiriert von der Worldcafé-Methode: Die Gäste teilen sich zeitweise in kleinere Gruppen ein, die an verschiedenen thematischen Stationen miteinander diskutieren. Beim Grenzlandcafé werden vier thematischen Statione durch jeweils ein eigenes Expertenteam betreut, das die Gespräche moderiert und bei Übersetzungen hilft. Die Gäste ziehen nach einer 20-minütigen Diskussion weiter zur nächsten thematischen Station, die sich in einem anderen Raum des Gebäudes befindet. Nach dem Besuch aller Stationen treffen sich die Konferenzteilnehmer/innen wieder im Plenum und bekommen von den thematischen Diskussionen der anderen Gruppen Bericht erstattet. Eine Diskussion zu den Erkenntnissen des Tages beschließt das Grenzlandcafé.

Die Themen:

SICH IDENTIFIZIEREN: Menschen werden nicht mit einer bestimmten Identität geboren – sie identifizieren sich selbst im Laufe ihres Lebens mit verschieden Rollen und Gruppenzugehörigkeiten in der Gesellschaft. So ist es auch möglich, sich mit einem Ort, einer Region oder einem Land zu identifizieren. Wie gestaltet sich solche Art von Identifikation im polnisch-deutschen Grenzgebiet? Die Kulturanthropologen Paweł Ładykowski und Łukasz Kaczmarek haben selbst dazu geforscht und interessieren sich für die Meinungen der Gäste im Grenzlandcafé.

SICH ORGANISIEREN: In der Regel engagiert man sich nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Dadurch kann man mehr bewirken und die Allianz mit ähnlich denkenden Menschen bereitet zudem Freude. Doch wie organisiert man sein Engagement in der grenzüberschreitenden Region Szczecin am besten? Falko Reichhardt und Niels Gatzke beschäftigt diese Frage, weil sie in ihrer beruflichen Praxis versuchen, zivilgesellschaftliche Aktivitäten von Deutschen und Polen zu unterstützen.

IN DER ÖFFENTLICHKEIT KOMMUNIZIEREN: „Tue Gutes und rede darüber“, empfehlen die Fachleute der Public Relations. In der Grenzregion Szczecin ist das nicht so einfach, denn es gibt eine Sprachbarriere, keine grenzüberschreitende Presse und verschiedene Haltungen gegenüber der Öffentlichkeit. Der Aspekt des öffentlichen Kommunizierens ist aber fundamental für das Selbstverständnis der grenzüberschreitenden Region – wenn niemand über sie spricht, dann existiert sie auch nicht. Martin Hanf und Monika Stefanek sind einerseits professionelle Journalist/innen, andererseits engagieren sie sich seit vielen Jahren für das gesellschaftliche Zusammenwachsen der Region.

AUSPROBIEREN UND EXPERIMENTIEREN: Welche Möglichkeiten bietet die Grenzregion Szczecin für Menschen, die etwas Neues ausprobieren möchten? Dank der Grenzöffnung entdecken mehr und mehr Menschen die Vorzüge der ,anderen Seite‘, beginnen dort etwas zu unternehmen und knüpfen Kontakte. Kamil und Katarzyna Lis sind selbst Prototypen von Grenzlandbewohnern, die sich in ihrem Alltag nicht nur auf eine Seite beschränken. Sie werden mit den Gästen darüber sprechen, welche individuellen Vorgehensweisen es gibt und wo sich immer wieder neue Chancen ergeben, sich grenzüberschreitend zu engagieren.

Wie die Konferenz abläuft
ab 13:15 Ankommen und Mittagsbuffet
14:00 Begrüßung durch die Organisator/innen
14:10 Impulsrefarate der Expertenteams
14:50 Einleitung in die Worldcafé-Methode
15:00 Beginn des Worldcafés
17:00 Pause bei Kaffee und Kuchen
17:30 Berichte und Diskussionen im Plenum
18:30 Ende der Konferenz

Wer die Konferenz organisiert
Das Bonhoeffer-Zentrum ist ein Ort der Begegnung zwischen Menschen aus Polen und Deutschland. Es organisiert das Grenzlandcafé in Kooperation mit dem Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Greifswald der RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V. sowie mit Wissenschaftler/innen der Universität Tübingen, die im Projekt „TransBorder Szczecin“ die grenzüberschreitende Regionsbildung im polnisch-deutschen Grenzgebiet erforschen. Die Konferenz wird durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und das Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern der Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert.

Wie sich anmelden

Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 30. Oktober online an:
www.raa-mv.de/grenzlandcafe

Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an Nikolaus Roos:
nikolaus.roos@uni-tuebingen.deZurück